LXI Sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 27 października 2022r.

Rada Miejska w Wasilkowie
Czas publikacji: 2 listopada 2022
Długość nagrania: 04:30:15
Liczba odtworzeń: 780
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:061.Otwarcie obrad sesji.
16:062.Sprawdzenie kworum.
16:203.Przedstawienie porządku obrad.
17:054.Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
18:455.Sprawy różne.
19:146.Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
19:237.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wasilków w roku szkolnym 2021/2022.
19:528.Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2022 r.
19:539.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2022-2037.
19:5510.Uchwała w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Dolina Rzeki Supraśl".
20:0811.Uchwała w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień dla zawodników za wysokie wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
20:1212.Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wasilków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
20:1413.Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.
20:1914.Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XII/115/19 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Wasilków.
20:2815.Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/303/20 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich organizowanych przez Gminę Wasilków oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej.
20:3016.Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Wasilków.
20:3117.Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Nowodworcach.
20:3318.Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miejscowości Studzianki, gmina Wasilków w sąsiedztwie ul. Gościnnej.
20:3319.Interpelacje i zapytania Radnych.
20:3420.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
20:3421.Przyjęcie protokołu LX sesji Rady Miejskiej.
20:3522.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad