Sesja Rady w dniu 27 października 2022 r.

Rada Miejska w Kunowie
Czas publikacji: 31 października 2022
Długość nagrania: 01:02:43
Liczba odtworzeń: 388
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:101.Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.
13:112. Przyjęcie porządku obrad.
13:143. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej z dnia 27.09.2022 r., z dnia 29.09.2022 r. i 17.10.2022 r.
13:174. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.
13:245. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kunów.
13:316. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
13:357. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok ”.
13:418. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2022 -2035.
13:459. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2022 rok.
13:5110. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych w 2022 roku.
13:5411.Przedstawienie informacji Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie o podmiotach, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
13:5612. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kunowie w okresie między sesjami.
13:5713. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie w okresie między sesjami.
13:5814. Złożenie do Przewodniczącego Rady na piśmie interpelacji i zapytań.
14:1015. Wolne wnioski i informacje.
14:1016. Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad