LII Sesja Rady Powiatu Powiatu Krotoszyńskiego z 28 pazdziernika 2022 roku

Rada Powiatu Krotoszyńskiego
Czas publikacji: 30 października 2022
Długość nagrania: 01:34:46
Liczba odtworzeń: 512
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:211.Otwarcie sesji.
13:242.Ustalenie porządku obrad.
13:253.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
13:324.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
13:345.Interpelacje i zapytania radnych.
13:366.Wnioski i oświadczenia radnych.
13:387.Informacja z wyłączeń gruntów z produkcji rolnej oraz rekultywacji gruntów w latach 2019-2021.
13:408.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym: o wynikach egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński.
9.Podjęcie uchwał w sprawie:
13:52a)zmiany uchwały Nr XLVIII/245/14 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia, nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński;
13:55b)określenia szczegółowych warunków korzystania przez powiatowe jednostki organizacyjne z nieruchomości Powiatu Krotoszyńskiego będących w trwałym zarządzie;
14:09c)zmiany uchwały nr XLII/260/21 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022 rok;
14:12d)zmiany uchwały nr XLII/259/21 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2022-2025.
14:1510.Analiza oświadczeń majątkowych.
14:2711.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
14:3712.Wolne głosy.
14:3713.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad