LIX sesja Rady Powiatu w Gołdapi V kadencji w dniu 28.10.2022 godz. 13.00

Rada Powiatu w Gołdapi
Czas publikacji: 29 października 2022
Długość nagrania: 00:55:16
Liczba odtworzeń: 1106
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:041.Otwarcie Sesji.
13:052.Przedstawienie porządku obrad Sesji.
13:063.Przyjęcie protokołu z LVII (57), LVII (58) Sesji.
13:064.Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
13:135.Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
13:186.Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
7.Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
13:19a)zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2022 roku.
13:21b)przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat gołdapski w roku szkolnym 2021/2022.
13:23c)zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Program współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie", na rok 2023.
13:24d)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2022–2037.
13:29e)zmian budżetu powiatu w roku 2022.
13:348.Analiza oświadczeń majątkowych.
13:349.Interpelacje Radnych.
13:3410.Zapytania Radnych.
13:4211.Wnioski i oświadczenia Radnych.
13:5212.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
13:5213.Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
13:5714.Sprawy różne.
13:5715.Wolne wnioski.
13:5716.Głos wolny.
13:5717.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad