XLII Sesja Rady Miasta Ustroń 27-10-2022

Rada Miasta Ustroń
Czas publikacji: 28 października 2022
Długość nagrania: 01:17:20
Liczba odtworzeń: 715
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:011. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:012. Zgłoszenie i rozpatrzenie sprostowań lub uzupełnień do protokołu z obrad XLI sesji Rady Miasta.
14:013. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
14:024. Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok 2021/2022.
14:025.Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości w 2023 roku.
14:026.Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej zwolnień z podatku rolnego w 2023 roku.
14:027.Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023.
14:028.Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej.
14:029.Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
14:1710.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022.
14:1811.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.
14:1912.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego w 2023 roku.
14:2013.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2023 roku.
14:2214.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023.
14:2415.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej.
14:2516.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Ustroń z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14:2717.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu.
14:2918.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym.
14:3119.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Ustroń do 2030 roku.
14:3320.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
14:3821.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Lauru Gmin Ziemi Cieszyńskiej 2022 – Srebrnej Cieszynianki.
14:4322.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.
14:4323.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
15:1424.Sprawy bieżące Miasta.
15:1625.Sprawy bieżące Rady Miasta.
15:1626.Zakończenie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad