Sesja Rady w dniu czwartek, 27 października 2022

Rada Miasta Siedlce
Czas publikacji: 39 dni 9 godzin temu
Długość nagrania: 05:32:21
Liczba odtworzeń: 76
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:081.Otwarcie obrad.
2.Wnioski do porządku obrad.
a)wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Siedlce (punkt 5a)
10:19b)wniosek o przesuniecie punktu 5 do punktu 11a „Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Siedlce” (inicjatywa grupy Radnych).
10:203.Informacja nt. działalności Domów Dziecka: „Domu pod Kasztanami” oraz „Domu pod Dębami” w Siedlcach.
11:474.Informacja nt. wykonania zadań własnych Miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu.
5.Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Siedlce (inicjatywa grupy Radnych). przesunięty do punktu 11a
11:536.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: Szpital i Parki w Siedlcach.
13:067.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczania środków z zakupu uprawnień do emisji CO2 na inwestycje OZE w Przedsiębiorstwie Energetycznym Sp. z o.o. w Siedlcach.
13:078.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego Nr 10 położonego w Siedlcach przy ulicy Tytusa Chałubińskiego 2.
13:139.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonej przy ulicy Młynarskiej – w głębi.
13:1410.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonej przy ulicy Poniatowskiego.
13:1711.Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami: - 1/60, 1/61, 1/62 obręb stanowiące część pasa drogowego ulicy Targowej w Siedlcach, - 1/63, 1/65, 1/67 obręb 120 stanowiących część ulicy Radzyńskiej w Siedlcach kategorii dróg gminnych i wyłączenia ich z użytkowania.
15:36a)Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Siedlce (inicjatywa grupy Radnych).
15:3712.Przyjęcie protokołu LVII Sesji.
15:3713.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad