XLV Sesja Rady Miejskiej we Wschowie

Rada Miejska we Wschowie
Czas publikacji: 28 października 2022
Długość nagrania: 03:44:24
Liczba odtworzeń: 597
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:051.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
10:052. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
10:053. Przyjęcie protokołu XLIII Sesji Rady Miejskiej.
10:054. Przyjęcie protokołu XLIV Sesji Rady Miejskiej.
10:095. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa w okresie międzysesyjnym.
11:446. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wschowie.
11:477. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.
11:538. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok.
12:109. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXV/319/2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2022 - 2029.
12:3210. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/276/2012 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 października 2012 roku w sprawie: emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
12:3611. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu miasta Wschowa.
12:4212. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Przyczyna Dolna, gmina Wschowa.
13:0013. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/280/09 r. Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
13:0714. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/267/17 r. Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust 3 Karty Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa.
13:2115. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
13:2116. Interpelacje i zapytania radnych.
13:4417. Wnioski i informacje.
13:4418. Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad