Sesja Rady w dniu czwartek, 27 października 2022

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie
Czas publikacji: 33 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 02:16:11
Liczba odtworzeń: 169
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:541.Rozpoczęcie Obrad Sesji.
11:582.Ustalenie porządku Obrad Sesji.
12:023.Przyjęcie protokołu z sesji.
12:304.Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Gąbin.
12:495.Informacja Burmistrza o bieżących zadaniach realizowanych przez Samorząd Miasta i Gminy Gąbin.
12:546.Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta i Gminy Gąbin na rok szkolny 2021/2022.
12:557.Przyjęcie informacji z realizacji budżetu Miasta i Gminy Gąbin za I półrocze 2022 roku.
8.Podjęcie uchwał w sprawach:
13:011)obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Gąbin na rok 2023.
13:042)określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Gąbin oraz zwolnień w tym podatku.
13:073)określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023 obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Gąbin, oraz zwolnień w tym podatku.
13:124)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2022-2031
13:165)zmieniająca uchwałę budżetową Miasta i Gminy Gąbin na 2022 rok,
13:226)określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Gąbin na lata 2023-2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
13:257)wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta i Gminy Gąbin do Partnerstwa: „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”
13:318)wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
13:369)zmiany uchwały Nr 328/LIII/2022 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30.09.2022r., w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin specjalistów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Gąbin.
13:4010)ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Gąbin.
9.Zapytania i wolne wnioski.
10.Zakończenie Obrad.
pokaż cały porządek obrad