LVII Sesja Rady w dniu 27 października 2022

Rada Miasta Kalisza
Czas publikacji: 213 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 03:54:02
Liczba odtworzeń: 248
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

IOtwarcie posiedzenia.
IIPropozycje zmian porządku obrad.
IIIPrzyjęcie protokołu LVI Sesji Rady Miasta Kalisza.
IVSprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.
VPodjęcie uchwał w sprawie:
1.nadania nazw drogom wewnętrznym na terenie miasta Kalisza,
2.nadania nazwy drodze na terenie miasta Kalisza,
3.przyjęcia „Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku z perspektywą do 2035 roku”,
4.zmieniającej uchwałę w zmiany sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza,
5.bezpośredniego powierzenia wykonywania zadań własnych Miasta w zakresie publicznego transportu zbiorowego komunikacją miejską spółce Kaliskie Linie Autobusowe sp. z o. o. z siedzibą w Kaliszu,
6.zmieniającej uchwałę nr LVI/793/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 września 2022 roku w zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok,
7.zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043,
8.zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi państwa ... na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu,
9.rozpatrzenia skargi państwa ... na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu.
VIInformacja o analizie oświadczeń majątkowych radnych za 2021 rok, a także pracowników samorządowych za 2021 rok.
VIIOdpowiedzi na interpelacje.
VIIIInterpelacje.
IXZapytania radnych.
XWolne wnioski, oświadczenia i informacje.
XIPunkt obywatelski.
XIIZamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad