XLVIII Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 27 października 2022

Rada Gminy Lubicz
Czas publikacji: 213 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 01:24:42
Liczba odtworzeń: 455
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji Rady Gminy:
a) stwierdzenie quorum
b) odczytanie porządku obrad
c) zgłaszanie spraw do porządku.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja wójta z wykonania uchwał oraz działalności między sesjami.
4. Informacja przewodniczących komisji o pracach komisji między sesjami.
5. Informacja przewodniczącego rady o działalności między sesjami.
6. Podjęcie uchwał:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2022 r.
b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz
c) w sprawie nabycia części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mierzynek
d) w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/178/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
e) w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin
f) w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Lubicz za rok szkolny 2021/2022
g) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej oraz szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym
h) w sprawie nadania nazwy ulicy „Wichrowe Wzgórze” w miejscowości Jedwabno
i) w sprawie nadania nazwy ulicy „Urocza” w miejscowości Grabowiec
j) w sprawie dopłaty dla odbiorców wody i usług kanalizacyjnych
k) w sprawie rozpatrzenia skargi na sołtysa wsi Młyniec Drugi.
7. Informacja Wójta oraz Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2021 rok.
8. Sprawozdanie z realizacji z „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2020 – 2024 dla Gminy Lubicz” za lata 2020 – 2022.
9. Przedstawienie interpelacji, zapytań i wniosków składanych przewodniczącemu rady gminy.
10. Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad