XLVII Sesja Rady Gminy Kleszczewo w dniu środa, 26 października 2022

Rada Gminy Kleszczewo
Czas publikacji: 27 października 2022
Długość nagrania: 02:43:17
Liczba odtworzeń: 541
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie.
2.Interpelacje radnych.
3.Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4.Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki nr 498/3, 498/4, 462/3 oraz 462/4 w miejscowości Gowarzewo.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działkę nr 245/4 w miejscowości Gowarzewo.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki nr 860 i 864 w miejscowości Gowarzewo.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki położone w Tulcach – etap I.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działkę nr 562 oraz części działek nr 337/15, 338/11, 338/12, 338/13, 338/14, 339/1, 339/2, 339/10, 339/11 w miejscowości Gowarzewo.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki położone w rejonie ulicy Pogodnej w Gowarzewie.
12.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej dz. nr ewid. 209/9, 209/8, 209/6, 111/46 i część dz. ewid. nr 564/20 w miejscowości Gowarzewo.
13.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej dz. nr ewid. 209/9, 209/8, 209/6, 111/46, 208/175 i część dz. ewid. nr 564/20 w miejscowości Gowarzewo.
14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2429 o długości 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarzewie (ul. Siekierecka), gmina Kleszczewo”
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2022-2041.
17.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gowarzewo.
18.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kleszczewo w roku szkolnym 2021/2022.
19.Realizacja i plany w zakresie inwestycji realizowanych z funduszy własnych i zewnętrznych.
20.Informacja nt. złożonych oświadczeń majątkowych.
21.Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
22.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
23.Zapytania i wolne wnioski.
24.Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad