LX Sesja Rady Miejskiej w Ostródzie

Rada Miejska w Ostródzie
Czas publikacji: 26 października 2022
Długość nagrania: 04:09:22
Liczba odtworzeń: 564
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Powołanie Sekretarza obrad.
3.Proponowane zmiany do porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Miejskiej.
5.Wolne wnioski, informacje i zapytania radnych.
6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Miejską Ostróda, a Gminą Auxonne we Francji.
8.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Ostróda do Stowarzyszenia Marque Ville Imperiale.
9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2022-2030.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2022 rok.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących na terenie Gminy Miejskiej Ostróda żłobek lub klub dziecięcy, lub zatrudniający dziennych opiekunów w 2023 r.
12.Podjęcie uchwały o zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim w Ostródzie, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat.
13.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostródy.
14.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli: Drwęckiego i Mrongowiusza.
15.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostróda.
16.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Ostródzie.
17.Sprawozdanie Burmistrza z prac pomiędzy sesjami Rady Miejskiej.
18.Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.
19.Zamknięcie LX sesji Rady Miejskiej.
pokaż cały porządek obrad