XLVI Sesja Rady Gminy Turek w dniu 26 września 2022

Rada Gminy Turek
Czas publikacji: 25 października 2022
Długość nagrania: 01:07:40
Liczba odtworzeń: 537
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:081.Otwarcie XLVI Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
16:092. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy Turek.
16:373. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
16:384. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
16:415. Interpelacje i zapytania radnych.
16:426. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek za I półrocze 2022 roku.
17:007. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Turek położonej w obrębie Grabieniec;
b) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Turek położonej w obrębie Grabieniec;
c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Turek stanowiącej własność Skarbu Państwa-Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, położonej w obrębie Grabieniec;
d) w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z targowiska w Cisewie;
e) w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu;
f) w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Turek na lata 2022-2036;
g) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Turek;
h) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia młodzieżowej rady gminy;
i) w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2022;
j) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2022-2030;
k)w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tureckiego.
17:118. Wolne wnioski i zapytania.
17:119. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
17:1110. Zakończenie obrad XLVI Sesji Rady Gminy Turek.
pokaż cały porządek obrad