XLVII Sesja Rady w dniu piątek, 30 września 2022

Rada Gminy Sędziejowice
Czas publikacji: 12 października 2022
Długość nagrania: 01:12:02
Liczba odtworzeń: 587
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3.Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad XLVI Sesji Rady Gminy.
4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.
5.Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
6.Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sędziejowice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sędziejowice, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, za I półrocze 2022 r.
7.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2022-2034;
2)dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2022 r.;
3)uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziejowice'';
4)określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sędziejowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
5)uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sędziejowice na lata 2023-2027'';
6)przyjęcia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sędziejowice";
7)określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
8)udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszkowie na zakup fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4;
9)udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeskach na wykonanie dokumentacji technicznej zadania pn. "Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeskach".
8.Wolne wnioski i informacje.
9.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad