Sesja Rady w dniu poniedziałek, 26 września 2022

Rada Miejska w Bogatyni
Czas publikacji: 116 dni 12 godzin temu
Długość nagrania: 03:54:33
Liczba odtworzeń: 183
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.
4.Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z działalności oraz realizacji uchwał za I półrocze 2022 roku Rady Miejskiej w Bogatyni.
5.Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za I półrocze 2022 roku.
6.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
7.Podjęcie uchwał:
1.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatyni /projekt nr 616.2022/
2.w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok /projekt nr 617.2022/
3.w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta i Gminy Bogatynia /projekt nr 598.2022/
4.w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/291/12 z dnia 08 lutego 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bogatynia /projekt nr 606.2022/
5.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bogatynia na lata 2022-2026 /projekt nr 607.2022/
6.w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/108/19 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie powołania stałej Komisji Statutowej, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania /projekt nr 609.2022/
7.w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania /projekt nr 608.2022/
8.w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz INVEST PV 6 Sp. z o.o. /projekt nr 610.2022/
9.w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22 lipca 2022 r. dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy /projekt nr 611.2022/
8.Sprawy różne, wolne wnioski.
9.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad