Sesja Rady Miejskiej 29 września 2022 r.

Rada Miejska w Kunowie
Czas publikacji: 30 września 2022
Długość nagrania: 02:20:11
Liczba odtworzeń: 422
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:101.Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.
13:132. Przyjęcie porządku obrad.
13:143. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 25 sierpnia 2022 r.
13:464. Informacja z wykonania budżetu Gminy Kunów za I półrocze 2022 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2022- 2035.
14:005. Informacja na temat mienia komunalnego: stanu strażnic, stacji wodociągowych oraz mieszkań należących do gminnego zasobu.
6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2022 -2035.
7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2022 rok.
14:058. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gminy Kunów z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach w zakresie realizacji zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w zakresie rozbudowy i utrzymania infrastruktury drogowej.
14:109. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w obrębie Wymysłów, gmina Kunów, stanowiącej własność osób prywatnych.
14:1510. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowana mieszkaniowym zasobem gminy Kunów na lata 2022 - 2026.
14:2111. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty dla grup taryfowych odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę z terenu Miasta i Gminy Kunów.
14:2612. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty dla grup taryfowych odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu Miasta i Gminy Kunów.
14:3013. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym - osiedlom Gminy Kunów.
14:3714. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom oraz członkom zarządów osiedli gminy Kunów.
14:4015. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania diet dla radnych.
14:5216. Podjęcie uchwały w sprawie pomników przyrody nieożywionej położonych na terenie gminy Kunów.
14:5717. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie.
15:0018. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kunowie w okresie między sesjami.
15:0019. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie w okresie między sesjami.
15:1720. Złożenie do Przewodniczącego Rady na piśmie interpelacji i zapytań.
15:2621. Wolne wnioski i informacje.
15:2622. Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad