LX Sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 29 września 2022r.

Rada Miejska w Wasilkowie
Czas publikacji: 30 września 2022
Długość nagrania: 02:19:42
Liczba odtworzeń: 849
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:051.Otwarcie obrad sesji.
16:062.Sprawdzenie kworum.
16:083.Przedstawienie porządku obrad.
16:264.Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
17:365.Sprawy różne.
17:406.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.
17:437.Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2022 r.
17:458.Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
17:549.Uchwała w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień dla zawodników za wysokie wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
17:5610.Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/89/19 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w placówkach przedszkolnych i szkołach prowadzonych przez Gminę Wasilków.
18:0111.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.
18:0512.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.
18:2213.Interpelacje i zapytania Radnych.
18:2314.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
18:2315.Przyjęcie protokołu LVIII sesji Rady Miejskiej.
18:2416.Przyjęcie protokołu LIX sesji Rady Miejskiej.
18:2417.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad