Sesja Rady w dniu poniedziałek, 30 grudnia 2019

Rada Powiatu Piskiego
Czas publikacji: 382 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 01:31:11
Liczba odtworzeń: 468
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:111.Otwarcie obrad XV sesji.
14:122.Stwierdzenie prawomocności obrad.
14:123.Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad.
14:154.Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu.
14:155.Interpelacje i zapytania radnych.
14:156.Zapytania i wnioski mieszkańców powiatu.
14:337.Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał:
14:21a)w sprawie przekazania wedle właściwości petycji wykonania dokumentacji technicznej na modernizację drogi powiatowej,
14:23b)w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach prowadzonych przez powiat piski,
14:24c)w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu,
14:26d)w sprawie powierzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej,
14:28e)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2019-2023,
14:30f)w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 r.
14:32g)w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2019.
14:398.Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2020-2025.
14:35a)Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2020-2025,
14:35b)Przedstawienie opinii Komisji Samorządu, Budżetu, Pracy, Budownictwa, Geodezji, Komunikacji, Gospodarki i Promocji o projekcie,
14:38c)Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o projekcie.
14:38d)Dyskusja nad projektem uchwały,
14:39e)Głosowanie nad projektem uchwały.
14:589.Uchwalenie budżetu Powiatu Piskiego na 2020 r.
14:47a)Przedstawienie projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Piskiego na 2020 r. wraz z uzasadnieniem,
14:48b)Przedstawienie opinii i wniosków komisji Rady Powiatu do projektu budżetu Powiatu Piskiego na 2020 r., uwzględniających zakres zadań poszczególnych komisji,
14:49c)Przedstawienie opinii Komisji Samorządu, Budżetu, Pracy, Budownictwa, Geodezji, Komunikacji, Gospodarki i Promocji o projekcie, uwzględniającej opinie i wnioski pozostałych komisji,
14:51d)Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o projekcie budżetu Powiatu Piskiego na 2020 r.,
14:52e)Przedstawienie opinii Zarządu Powiatu w sprawie projektu budżetu powiatu na 2020 r.,
14:57f)Dyskusja nad projektem uchwały,
14:57g)Głosowanie nad projektem uchwały.
15:1910.Okresowe sprawozdania z działalności Komisji stałych Rady Powiatu za II półrocze 2019 r.
15:17a)Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, wniosków i petycji za II półrocze 2019 r.
15:17b)Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2019 r.
15:18c)Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Środowiska za II półrocze 2019 r.
15:18d)Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Edukacji i Rodziny za II półrocze 2019 r.
15:19e)Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Samorządu za II półrocze 2019 r.
15:2111.Przyjęcie planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu na I półrocze 2020 r.
15:20a)Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2020 r.
15:20b)Przyjęcie planu pracy Komisji Ochrony Środowiska na I półrocze 2020 r.
15:21c)Przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji i Rodziny na I półrocze 2020 r.
15:21d)Przyjęcie planu pracy Komisji Samorządu na I półrocze 2020 r.
15:2212.Okresowe sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
15:2213.Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Piszu z działalności pomiędzy sesjami Rady Powiatu.
15:2414.Wnioski i oświadczenia radnych.
15:3715.Informacje, odpowiedzi i wyjaśnienia.
15:3716.Zamknięcie obrad XV sesji.
pokaż cały porządek obrad