LVI Sesja Rady w dniu 29 września 2022

Rada Miasta Kalisza
Czas publikacji: 241 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 02:57:41
Liczba odtworzeń: 449
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

IOtwarcie posiedzenia.
IIPropozycje zmian porządku obrad.
IIIPrzyjęcie protokołu LV Sesji Rady Miasta Kalisza.
IVSprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.
VPodjęcie uchwał w sprawie:
1.uchylającej uchwałę w sprawie zamiaru zmiany statutu samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu i podania jej do publicznej wiadomości,
2.ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2023 r.,
3.zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miasta Kalisza jednostek oświatowych Miasta Kalisza,
4.wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą na czas nieokreślony,
5.zmieniającej Uchwałę w sprawie przyjęcia Programu „Kaliska Karta Mieszkańca”,
6.przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Długiej i Szerokiej,
7.przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii WN 110 kV relacji Konin Południe – Kalisz Północ oraz linii WN 110 kV relacji Ceków – Kalisz Piwonice,
8.zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe w publicznym transporcie,
9.zmieniającej uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia,
10.zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza – Aktualizacja”,
11.zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2016-2030”,
12.zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz”,
13.szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Miastu Kalisz lub jego jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej,
14.zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
15.zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043,
16.zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok,
17.rozpatrzenia petycji w przedmiocie nadania nazwy Bydgoska/Bydgoski obiektowi znajdującemu się na terenie miasta Kalisza,
18.rozpatrzenia skargi pana .... na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu,
19.zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2022 rok,
VIInformacje:
-o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.,
-o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
-o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r.
VIIPismo Nadleśnictwa Kalisz dotyczące wydania przez radę gminy opinii dla projektu lasów ochronnych na podstawie art. 16 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
VIIIOdpowiedzi na interpelacje.
IXInterpelacje.
XZapytania radnych.
XIWolne wnioski, oświadczenia i informacje.
XIIPunkt obywatelski.
XIIIZamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad