2019_12_16 - 17. sesja Rady [cz. 02]

Rada Gminy Rokietnica
Czas publikacji: 431 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 00:35:20
Liczba odtworzeń: 528
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:021.Otwarcie obrad sesji.
16:032.Stwierdzenie quorum.
16:083.Przyjęcie porządku obrad XVIII sesji Rady Gminy
16:084.Przyjęcie protokołu XVI sesji.
16:085.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Rozpatrzenie projektów uchwał:
16:101)w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rokietnica
16:112)w sprawie: ustalenia średniej ceny paliwa za jednostkę na terenie Gminy Rokietnica na rok szkolny 2019/2020
16:123)w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIX/451/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rokietnica, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
16:134)w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu
16:145)w sprawie:  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok
16:156)w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Oborniki zadania własnego w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020
16:167)w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy Rokietnica na rok 2020
16:178)w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2019 rok
16:189)w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2019-2034
16:2610)w sprawie: nieuwzględnienia petycji grupy mieszkańców w sprawie odrzucenia projektu uchwały Rady Gminy Rokietnica w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kobylniki, dla działek nr 157/27 i 156/25.
16:327.Pisemne sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym.
16:338.Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
16:349.Informacje o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
17:0710.Wolne głosy i wnioski.
17:0711.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Rokietnica - najnowsze transmisje z obrad

11 dni 3 godziny temu 20
11 dni 22 godziny temu 45
14 dni 22 godziny temu 31
14 dni 22 godziny temu 27
14 dni 22 godziny temu 29
14 dni 22 godziny temu 26
42 dni 18 godzin temu 75
Pokaż wszystkie transmisje