LIX Sesja Rady Miejskiej w Ostródzie

Rada Miejska w Ostródzie
Czas publikacji: 69 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 05:58:35
Liczba odtworzeń: 322
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Powołanie Sekretarza obrad.
3.Proponowane zmiany do porządku obrad.
4.Stanowisko Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie użyczenia działek należących do Gminy Miejskiej Ostróda na rzecz 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Kazimierza Jagiellończyka.
5.Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Miejskiej.
6.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do właściwego organu.
7.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy „Bratek” w Ostródzie.
8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2022-2030.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2022 rok.
10.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Ostróda do dokonywania zmian w uchwale budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.
11.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.
12.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ostróda.
13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Ostródzie.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Ostróda.
15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostródzie i objęcie udziałów przez Gminę Miejską Ostróda.
16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostródzie i objęcie udziałów przez Gminę Miejską Ostróda.
17.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedla Drwęckiego –rejon ul. 3-go Maja.
18.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostródy.
19.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli: Drwęckiego i Mrongowiusza.
20.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostróda.
21.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Ostródzie.
22.Sprawozdanie Burmistrza z prac pomiędzy sesjami.
23.Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.
24.Wolne wnioski, informacje i zapytania radnych.
25.Zamknięcie LIX sesji Rady Miejskiej.
pokaż cały porządek obrad