2019_11_25 - 16. sesja Rady [cz. 02]

Rada Gminy Rokietnica
Czas publikacji: 431 dni temu
Długość nagrania: 01:10:44
Liczba odtworzeń: 449
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:011.Otwarcie obrad sesji.
16:022.Stwierdzenie quorum.
16:113.Przyjęcie porządku obrad XVI sesji Rady Gminy
16:124.Przyjęcie protokołu XV sesji.
16:135.Interpelacje i zapytania radnych.
16:356.Debata: Stan prac nad projektem Węzła Przesiadkowego Rokietnica.
7.Rozpatrzenie projektów uchwał:
16:361)w sprawie: przyjęcia aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rokietnica"
2)w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/22/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w spawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu
16:373)w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu
16:384)w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica, na rok 2020
16:395)w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności oddziałów gimnazjalnych włączonych w strukturę  Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy  z siedzibą ul. Szkolna 3c, 62-090 Rokietnica.
16:406)w sprawie:  zmiany uchwały Nr L/464/2018 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 stycznia 2018  w sprawie: ustalenia ,,Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy a także za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rokietnica”.
16:447)w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Przybroda, rejon ul. Łąkowej, ul. Kaźmierskiej, ul. Kolejowej i terenów kolejowych – etap 1
16:578)w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Napachanie rejon ul. Tarnowskiej, ul. Poznańskiej i ul. Kobylnickiej
16:589)w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Rokietnica
16:5810)w sprawie: wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019
17:0011)w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica
17:0112)w sprawie: zmiany WPF Gminy Rokietnica na lata 2019 - 2034
17:0213)w sprawie: uchylenia uchwały nr XXVI/259/2016 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 września 2016 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
17:0314)w sprawie: uchylenia uchwały nr XXIX/ 274 /2016 Rada Gminy Rokietnica z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie: ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
17:0415)w sprawie: metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
17:0516)w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Rokietnica, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rokietnica "
17:0617)w sprawie:zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rokietnica
17:0718)w sprawie: zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługw zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
17:0819)w sprawie: zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
17:0920)w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
17:1021)w sprawie: zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
17:1122)w sprawie: Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy
17:1223)w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
17:1324)w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rokietnica na lata 2020-2023
17:368.Pisemne sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym.
17:369.Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
17:4110.Informacje o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
18:3611.Wolne głosy i wnioski.
18:3612.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Rokietnica - najnowsze transmisje z obrad

10 dni 23 godziny temu 43
13 dni 23 godziny temu 28
13 dni 23 godziny temu 25
13 dni 23 godziny temu 26
13 dni 23 godziny temu 23
41 dni 20 godzin temu 70
41 dni 23 godziny temu 98
41 dni 23 godziny temu 57
Pokaż wszystkie transmisje