XLVI Sesja Rady Gminy Kleszczewo w dniu wtorek, 27 września 2022

Rada Gminy Kleszczewo
Czas publikacji: 28 września 2022
Długość nagrania: 01:31:57
Liczba odtworzeń: 722
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie.
2.Interpelacje radnych.
3.Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4.Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
5.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej w dniu 01 sierpnia 2022r.
6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie.
7.Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędu w Uchwale Nr XLV/363/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 sierpnia 2022 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Kleszczewo.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2022-2041.
10.Informacja o zakończonym roku szkolnym oraz przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2022/2023.
11.Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
12.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
13.Zapytania i wolne wnioski.
14.Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad