2019_11_25 - 16. sesja Rady [cz. 01]

Rada Gminy Rokietnica
Czas publikacji: 431 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 01:23:46
Liczba odtworzeń: 456
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:011.Otwarcie obrad sesji.
16:022.Stwierdzenie quorum.
16:113.Przyjęcie porządku obrad XVI sesji Rady Gminy
16:124.Przyjęcie protokołu XV sesji.
16:135.Interpelacje i zapytania radnych.
16:356.Debata: Stan prac nad projektem Węzła Przesiadkowego Rokietnica.
7.Rozpatrzenie projektów uchwał:
16:361)w sprawie: przyjęcia aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rokietnica"
2)w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/22/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w spawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu
16:373)w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu
16:384)w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica, na rok 2020
16:395)w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności oddziałów gimnazjalnych włączonych w strukturę  Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy  z siedzibą ul. Szkolna 3c, 62-090 Rokietnica.
16:406)w sprawie:  zmiany uchwały Nr L/464/2018 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 stycznia 2018  w sprawie: ustalenia ,,Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy a także za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rokietnica”.
16:447)w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Przybroda, rejon ul. Łąkowej, ul. Kaźmierskiej, ul. Kolejowej i terenów kolejowych – etap 1
16:578)w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Napachanie rejon ul. Tarnowskiej, ul. Poznańskiej i ul. Kobylnickiej
16:589)w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Rokietnica
16:5810)w sprawie: wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019
17:0011)w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica
17:0112)w sprawie: zmiany WPF Gminy Rokietnica na lata 2019 - 2034
17:0213)w sprawie: uchylenia uchwały nr XXVI/259/2016 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 września 2016 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
17:0314)w sprawie: uchylenia uchwały nr XXIX/ 274 /2016 Rada Gminy Rokietnica z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie: ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
17:0415)w sprawie: metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
17:0516)w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Rokietnica, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rokietnica "
17:0617)w sprawie:zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rokietnica
17:0718)w sprawie: zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługw zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
17:0819)w sprawie: zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
17:0920)w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
17:1021)w sprawie: zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
17:1122)w sprawie: Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy
17:1223)w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
17:1324)w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rokietnica na lata 2020-2023
17:368.Pisemne sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym.
17:369.Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
17:4110.Informacje o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
18:3611.Wolne głosy i wnioski.
18:3612.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad