Sesja Rady w dniu czwartek, 19 grudnia 2019

Rada Gminy Tarnowo Podgórne
Czas publikacji: 575 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 04:23:22
Liczba odtworzeń: 749
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:031.Otwarcie sesji
16:032.Stwierdzenie quorum radnych
16:063.Przyjęcie porządku obrad
16:074.Przyjęcie protokołu z sesji 26.11.2019
16:155.Stanowisko Rady Gminy Tarnowo Podgórne w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
16:27a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne – projekt 1
16:27b)zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok – projekt 2
16:29c)ustalenie wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2019 – projekt 3
16:31d)określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozłożenia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Tarnowo Podgórne i jej jednostkom organizacyjnym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg – projekt 4
16:34e)ustalenia wysokości jednorazowego, dodatkowego wynagrodzenia za inkaso pobierane przez niektórych inkasentów – projekt 5
17:12f)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Sadach, w rejonie ul. Kobylnickiej, Azaliowej i Lotosowej – projekt 6
17:15g)odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr XXXVIII/610/2017 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 stycznia 2017 r. oraz uchwałą Nr XII/134/2011 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 czerwca 2011 r. zmienioną uchwałą Nr LXXI/936/2014 z dnia 23 września 2014 r. – projekt 7
h)zezwolenia na sprzedaż nieruchomości oraz ustanowienia służebności gruntowej – projekt 8
17:19i)kupna działki o nr 476/21 w Jankowicach – projekt 9
17:20j)zezwolenia na sprzedaż nieruchomości – projekt 10
17:21k)zezwolenia na sprzedaż nieruchomości – projekt 11
17:22l)zezwolenia na sprzedaż nieruchomości – projekt 12
17:22m)zezwolenia na sprzedaż nieruchomości – projekt 13
17:23n)zezwolenia na sprzedaż nieruchomości – projekt 14
17:25o)odstąpienia od trybu przetargowego sprzedaży nieruchomości – projekt 15
17:27p)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowymi najemcami – projekt 16
17:28r)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części działki nr 1259/9 w Przeźmierowie – projekt 17
17:30s)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami działki nr 79/210 w Baranowie – projekt 18
17:31t)zgody na zawarcie umowy z dotychczasowym dzierżawcą oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki nr 79/210 w Baranowie – projekt 19
17:32u)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części działki nr 1259/32 w Tarnowie Podgórnym – projekt 20
17:34w)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą działki nr 932/13 w Tarnowie Podgórnym – projekt 21
17:39x)wyposażenia w majątek trwały Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym – projekt 22
17:43y)regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Tarnowo Podgórne – projekt 23
17:46z)uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2020 - 2029 – projekt nr 24
19:357.Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 - projekt nr 25
18:09a)Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Wójta lub osobę przez niego wyznaczoną
18:19b)Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
18:19c)Odczytanie opinii komisji stałych Rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji
18:20d)Przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych.
18:20e)Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przez radnych przed rozpoczęciem sesji, a także nie uwzględnionych w projekcie budżetu
18:20f)Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Wójta do projektu uchwały
19:24g)Dyskusja nad projektem budżetu
19:24h)Głosowanie wniesionych autopoprawek przez Wójta
19:24i)Głosowanie wniosków zgłoszonych przed sesją
j)Głosowanie uchwały budżetowej
20:028.Podjęcie uchwał w sprawie:
19:37a)zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2020 – projekt 26
19:42b)przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Wsparcie rehabilitacyjne dla seniorów (osób przewlekle chorych) mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne” na lata 2020-2022 – projekt 27
19:45c)uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r. – projekt nr 28
19:45d)uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Tarnowo Podgórne na 2020 rok – projekt nr 29
19:50e)określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Tarnowo Podgórne na rok szkolny 2019/2020 – projekt 30
19:52f)udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego – projekt 31
19:55g)zmiany Uchwały Nr XIV/181/2015 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania – projekt 32
19:56h)pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego – projekt 33
19:56i)zaliczenia drogi ul. Dolina w Przeźmierowie do kategorii dróg gminnych – projekt 34
19:58j)pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego projekt 35
20:01k)zmiany Uchwały nr L/769/2017 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 września 2017r. w sprawie przejęcia od Miasta Poznani prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą ul. Letniskową – projekt 36
20:02l)zmiany Uchwały nr LXII/983/2018 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie przejęcia od Miasta Poznania prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą ul. Nad Miedzą - projekt 37
20:079.Sprawozdania z prac Komisji Rady Gminy za IV kwartał 2019 rok.
20:0710.Przedstawienie do zaakceptowania planu pracy Rady Gminy na 2020 rok
20:0711.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
20:0712.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Tarnowo Podgórne.
20:0713.Interpelacje i zapytania radnych.
20:0714.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji
20:2315.Wolne głosy, wnioski i informacje.
20:2316.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Tarnowo Podgórne - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje