XIII Sesja Rady Gminy Wieliszew w dniu piątek, 20 grudnia 2019

Rada Gminy Wieliszew
Czas publikacji: 425 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 03:15:03
Liczba odtworzeń: 546
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad XIII sesji Rady Gminy Wieliszew.
11:372.Przyjęcie porządku obrad sesji.
3.Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 listopada 2019 r.
11:554.Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
11:575.Informacja o działalności Przewodniczącego, Rady Gminy i Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
12:106.Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
12:157.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew.
12:198.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Wieliszew na 2019 rok.
12:209.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
12:2310.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew.
13:5611.Rozpatrzenie projektu Uchwały budżetowej Gminy Wieliszew na rok 2020.
a)odczytanie projektu Uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz omówienie projektu,
b)przedstawienie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy Wieliszew,
c)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d)dyskusja na projektem Uchwały budżetowej, w tym nad wnioskowanymi propozycjami zmian i autopoprawek,
e)głosowanie nad projektem Uchwały budżetowej.
12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działania Wójta Gminy Wieliszew.
14:2813.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie petycji.
14:2914.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu, określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach, dla których Gmina Wieliszew jest organem prowadzącym.
14:3015.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew w 2020 r.
14:3516.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, od nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.
14:3617.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
14:3818.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
14:3819.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok.
14:4120.Wolne wnioski i informacje.
14:4121.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad