Sesja Rady w dniu środa, 17 sierpnia 2022

Urząd Gminy w Perzowie
Czas publikacji: 26 września 2022
Długość nagrania: 01:03:26
Liczba odtworzeń: 629
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:081.Otwarcie sesji.
15:102.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15:103.Interpelacje i zapytania.
15:104.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
15:125.Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
15:156.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/62/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
15:197.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/100/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Perzów, wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku.
15:228.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2022-2036.
15:299.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2022 – 2039.
15:5410.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2022 rok.
15:5611.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej – Żłobka gminnego w Perzowie oraz nadania mu statutu.
16:0512.Wolne głosy i wnioski.
16:0513.Zakończenie XLI Sesji Rady Gminy Perzów.
pokaż cały porządek obrad