XLI Sesja Rady Miasta Ustroń 22-09-2022

Rada Miasta Ustroń
Czas publikacji: 22 września 2022
Długość nagrania: 00:38:21
Liczba odtworzeń: 598
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:021. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:032. Zgłoszenie i rozpatrzenie sprostowań lub uzupełnień do protokołu z obrad XL sesji Rady Miasta.
14:033. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
14:044. Informacja z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2022 rok.
14:045. Stopień realizacji inwestycji gminnych zaplanowanych w budżecie na 2022 r.
14:046. Analiza wykonania Uchwały Nr XLI/526/2018 Rady Miasta Ustroń z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie oceny aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń oraz miejscowych planów na obszarze miasta Ustroń w zakresie uchwalonych lub będących w procedurze planistycznej MPZP i zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”.
14:047. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
14:048. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń dotyczących dwóch wariantów koncepcji docelowej organizacji ruchu dla obszaru w granicach ulic: Jana Sztwiertni, Folwarczna, Skoczowska, Dominikańska w Ustroniu.
14:179. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Zawodziu w rejonie ulic Leśnej i Szpitalnej oraz ograniczonym zachodnim zboczem góry Lipowski Groń, potokiem Gościradowiec i wschodnią granicą doliny rzeki Wisły.
14:2710. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022.
14:2811. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.
14:2812. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
14:2813. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
14:3314. Sprawy bieżące Miasta.
14:3615. Sprawy bieżące Rady Miasta.
14:3616. Zakończenie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad