XLIII Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego, 22 Września 2022

Rada Powiatu Wodzisławskiego
Czas publikacji: 6 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 02:13:21
Liczba odtworzeń: 96
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z obrad XLII sesji Rady Powiatu.
4.Funkcjonowanie publicznej opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Wodzisławskiego.
5.Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
a)oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
b)odmowy wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności przyszłych przysługujących Konsorcjum firm: Catermed Sp. z o. o., Naprzód Service Sp. z o. o. wobec Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
c)podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
d)zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXV/358/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2022 rok wraz z załącznikami,
e)zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXV/357/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2022-2037.
6.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XLII sesji.
7.Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o wykonaniu planu finansowego Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Wnioski i oświadczenia radnych.
10.Informacje bieżące.
11.Zamknięcie obrad XLIII sesji.
pokaż cały porządek obrad