XL sesja Rady Miejskiej Skoczowa VIII kadencji zwołana na dzień 21 września 2022 r.

Rada Miejska Skoczowa
Czas publikacji: 6 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 02:25:33
Liczba odtworzeń: 44
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XL sesji Rady Miejskiej Skoczowa VIII kadencji, przywitanie radnych i gości oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Wystąpienie zaproszonych gości.
4.Przyjęcie protokołu z XXXVIII i Nadzwyczajnej XXXIX Sesji Rady Miejskiej Skoczowa.
5.Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6.Informacja z działalności Burmistrza w okresie od 1 - 31 sierpnia 2022 roku (druk nr 923).
7.Sprawozdanie z działalności Miejskiej Spółki Sko-Eko sp. z o.o. za 2021 rok (druk nr 920).
8.Sprawozdanie z działalności SPK sp. z o.o. za 2021 rok (druk nr 921).
9.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skoczów za I półrocze 2022 roku (druk nr 919).
10.Podjęcie uchwał:
1.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/4/2018 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 28 listopada 2018 roku, w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej Skoczowa i ustalenia ich składów osobowych (druk nr 929).
2.Podjęcie uchwały w sprawie skargi mieszkańca Gminy Skoczów na Sołtysa Sołectwa Wiślica (druk nr 928).
3.Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Skoczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok (druk nr 922).
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/421/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku, w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Skoczów na rok 2022 (druk nr 924).
5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą (druk nr 925).
6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości składającej się z działek nr 566/1, 542/14, 710/1, 710/2, 545/3, 545/4, położonych w Pierśćcu (druk nr 926).
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie działki nr 475/5, położonej w Kiczycach (druk nr 927).
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Skoczów na 2022 rok (druk nr 930).
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyłonienia osoby wyróżnionej Laurem Srebrnej Cieszynianki w roku 2022 (druk nr 934).
11.Informacja Przewodniczącego Rady na temat złożonych interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi.
12.Wolne wnioski, informacje, oświadczenia, komunikaty.
13.Sprawy organizacyjne.
14.Zamknięcie obrad XL sesji Rady Miejskiej Skoczowa.
pokaż cały porządek obrad