XXXVIII Sesja Rady Miejskiej - 30.08.2022 r.

Rada Miejska w Szepietowie
Czas publikacji: 6 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 03:03:31
Liczba odtworzeń: 41
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:131.Otwarcie Sesji.
10:182.Wnioski do porządku dziennego obrad.
10:193.Informacja o protokole z poprzedniej Sesji.
10:204.Informacja o pracy Komisji w okresie między Sesjami.
10:275.Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie między Sesjami.
10:276.Interpelacje i zapytania radnych.
10:377.Informacja o przebiegu wykonaniu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie za I półrocze 2022 roku.
11:098.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku.
9.Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
11:211)w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2022;
11:262)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2031;
12:193)w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Szepietowo do roku 2030 - „Gmina Szepietowo 2030”;
12:234)w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oraz zwolnienia z obowiązku sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu;
12:295)w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej;
12:326)w sprawie zmiany „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szepietowo na rok 2022”;
12:357)w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szepietowo na rok szkolny 2022/2023;
12:388)zmieniającej uchwałę nr II/8/18 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla kadry kierowniczej, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela;
12:459)w sprawie udzielenia dotacji dla Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży na wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i organizacji zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkomanią poprzez m.in. wyposażenie w sprzęt i artykuły na prawidłowe funkcjonowanie placówek;
12:5110)w sprawie członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Brama na Podlasie";
12:5611)w sprawie skargi na Burmistrza Szepietowa;
12:5912)w sprawie skargi na Burmistrza Szepietowa.
13:0613)w sprawie ustalenia zasad korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – Skatepark w Szepietowie (punkt wniesiony)
13:1110.Wolne wnioski.
13:1211.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad