Sesja Rady w dniu wtorek, 20 września 2022

Rada Gminy w Grębocicach
Czas publikacji: 189 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 00:23:19
Liczba odtworzeń: 256
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:311.Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.
09:322. Przedstawienie porządku obrad sesji.
09:333. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.
09:424. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.
09:465. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2022.
09:486. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice.
09:497. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Polkowickiego.
09:508. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
09:529. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Grębocice
09:5210. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
09:5311. Sprawy różne.
09:5312. Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad