III Sesja Rady Gminy Lubawa - 12 grudnia 2018 roku (VIII Kadencja)

Rada Gminy Lubawa
Czas publikacji: 654 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 00:37:05
Liczba odtworzeń: 657
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4.Wolne wnioski i interpelacje.
5.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2018-2023,
b)zmiany uchwały budżetowej,
c)podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
d)określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
e)ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
f)Programu współpracy Gminy Lubawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019,
g)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawa w obrębie geodezyjnym Mortęgi, dla działki nr 166/3,
h)zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2019 rok,
i)planu pracy Rady na 2019 rok.
6.Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
7.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad