XV Sesja Rady Gminy Kawęczyn - 30 grudnia 2019 roku

Rada Gminy w Kawęczynie
Czas publikacji: 227 dni 12 godzin temu
Długość nagrania: 02:34:36
Liczba odtworzeń: 275
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:541.Otwarcie XV Sesji Rady Gminy Kawęczyn.
10:592.Uchwalenie porządku obrad.
11:003.Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy Kawęczyn.
11:004.Interpelacje i zapytania radnych.
11:005.Wystąpienie zaproszonych gości.
6.Głosowanie nad uchwałami w sprawach:
11:141)uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2020 – 2028;
2)uchwały budżetowej gminy na rok 2020
11:45a)Omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
11:49b)Odczytanie opinii w sprawie projektu uchwały budżetowej komisji stałych Rady Gminy;
11:50c)Odczytanie opinii w sprawie projektu uchwały budżetowej Przewodniczącego Komisji Budżetu;
11:53d)Odczytanie opinii o projekcie uchwały budżetowej wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu;
11:53e)Wniesienie autopoprawek przez Wójta Gminy;
11:53f)Wniesienie wniosków komisji nieuwzględnionych w autopoprawce Wójta Gminy;
11:53g)Wniesienie poprawek radnych zgłoszonych na sesji budżetowej przez poszczególnych radnych;
12:32h)Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
12:32i)Głosowanie autopoprawek Wójta Gminy;
12:32j)Głosowanie wniosków komisji nieuwzględnionych w autopoprawce Wójta Gminy;
12:32k)Głosowanie poprawek radnych zgłoszonych na sesji budżetowej przez poszczególnych radnych;
12:36l)Głosowanie projektu uchwały budżetowej.
12:573)zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019;
12:584)zmiany statutu Centrum Usług Wspólnych w Kawęczynie nadanego uchwałą nr XXIV/155/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 października 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych w Kawęczynie” oraz nadania jej Statutu;
12:595)przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Kawęczyn na rok 2020.
13:036)przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
13:087)niewygasających wydatków z roku 2019
13:097.Głosowanie nad przyjęciem stanowiska w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego.
13:248.Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
13:269.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy za okres międzysesyjny.
13:2610.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13:2611.Zapytania i wolne wnioski.
13:2612.Zamknięcie XV Sesji Rady Gminy Kawęczyn.
pokaż cały porządek obrad