XLVI Sesja Rady w dniu środa, 31 sierpnia 2022

Rada Miejska w Tuchowie
Czas publikacji: 7 września 2022
Długość nagrania: 04:38:14
Liczba odtworzeń: 527
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
12:142. Przedstawienie porządku obrad.
12:143. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
12:154. Interpelacje radnych.
12:285. Sprawozdanie Burmistrza Tuchowa z działalności w okresie między sesjami.
6. Prezentacja dorobku i działalności Stowarzyszeń na terenie Gminy Tuchów.
15:207. Informacja o realizacji inwestycji w Gminie Tuchów.
15:368.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tuchów za I półrocze 2022 r.
15:36a)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tuchów za I półrocze 2022 roku.
9. Podejmowanie uchwał:
1)w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/350/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuchów, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych,
2)w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/390/2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu ustalania niektórych składników wynagradzania oraz dodatków dla nauczycieli,
3)w sprawie zniesienia form ochrony przyrody drzew rosnących na działce nr 259 w Burzynie
4)w sprawie kryteriów i zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach zlokalizowanych w Siedliskach, wybudowanych w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Małopolska sp. z o.o., na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa,
5)w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Tuchowie,
6)w sprawie zmian w uchwale nr XXXIX/371/2021 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów na lata 2022-2034,
7)w sprawie zmian w uchwale nr XXXIX/372/2021 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 grudnia 2021 r. –uchwała budżetowa Gminy Tuchów na 2022 rok,
8)w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Tarnowskiego zadań dotyczących budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowościach Tuchów i Siedliska oraz zawarcie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,
16:349)w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/422/2022 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego”.
16:3410. Odpowiedzi na interpelacje.
16:4211. Zapytania i wolne wnioski.
16:4312. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad