Nagranie XXXIX sesji Rady Miejskiej z dnia 25.08.2022r.

Rada Miejska w Czarnej Białostockiej
Czas publikacji: 264 dni 9 godzin temu
Długość nagrania: 02:21:08
Liczba odtworzeń: 397
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:221.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
14:252. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2022 r.
14:443. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Czarnej Białostockiej w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
14:454. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Czarnej Białostockiej z wykonania uchwał Rady Miejskiej za pierwsze półrocze 2022 r.
14:505. Zapoznanie się z informacją Burmistrza Czarnej Białostockiej o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2022 r.
14:516. Zapoznanie się z informacją Burmistrza Czarnej Białostockiej o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy za pierwsze półrocze 2022 r.
14:547. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.
14:568. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Białostocka na lata 2022 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2031.
14:589. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2022 rok.
15:0010. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Białostocka.
15:0211. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za pojemniki lub worki o określonej pojemności, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.
15:0412. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
15:1113. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Czarna Białostocka konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy na rok 2023.
15:1414. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.
15:2015. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czarna Białostocka na lata 2022 – 2026.
15:2116. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z hali sportowej przy ul. Juliusza Słowackiego 4 w Czarnej Białostockiej.
15:2417. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę.
15:2718. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarna Białostocka.
15:3019. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych nr 388 ob. Wólka Ratowiecka, nr 59, 102 i 108 ob. Złota Wieś, nr 170, 173, 140, 126, 125, 89 i 84 ob. Ruda Rzeczka oraz nr 135 i 2258 ob. Czarna Białostocka, na czas kolejnych trzech lat.
15:3420. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 71/3 obr. Czarna Wieś Kościelna, gm. Czarna Białostocka.
15:3721. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańca Brodnicy z dnia 22 lipca 2022 r. o utworzenie w Gminie Czarna Białostocka młodzieżowej rady gminy.
15:5922. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Białostockim w przedmiocie przekazania Gminie Czarna Białostocka zadania publicznego – prowadzenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej.
16:0023. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miejskiej za pierwsze półrocze 2022 r.: a) Komisji Rewizyjnej, b) Komisji Skarg Wniosków i Petycji, c) Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Rolnictwa, d) Komisji ds. Komunalnych, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska.
16:4024. Sprawy różne (wnioski, pytania, oświadczenia, komunikaty i apele Radnych).
16:4025. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad