XX Sesja Rady Miasta w Myszkowie-30.12.2019

Rada Miasta w Myszkowie
Czas publikacji: 542 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 11:48:13
Liczba odtworzeń: 1444
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:111.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
09:142.Ustalenie porządku obrad.
09:153.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołów z sesji Rady Miasta z dnia 21 listopada 2019r. i z dnia 10 grudnia 2019r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
10:474.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
10:525.Informacja Burmistrza o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 i wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za okres od grudnia 2018r. do grudnia 2019r.
19:406.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2020-2032.
20:087.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Myszkowa na rok 2020:
a)odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
c)odczytanie opinii i wniosków komisji właściwej do spraw budżetu,
d)przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały,
e)dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
f)głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza,
g)głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
20:418.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszków położonej w Myszkowie (obręb Myszków),
b)wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszków położonej w Myszkowie (obręb Myszków),
c)przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta w Myszkowie na 2020r.,
d)zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta w Myszkowie na 2020 rok,
e)uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Myszkowa na 2020r.,
f)uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Myszkowa na 2020r.,
g)zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej,
h)zmian w budżecie na 2019 rok,
i)ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019,
j)zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Myszków a Gminą Siewierz w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 2 w ramach gminnych przewozów pasażerskich.
20:429.Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
20:5410.Wnioski i oświadczenia radnych.
20:5411.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad