L Sesja Rady Powiatu Powiatu Krotoszyńskiego z 31 sierpnia 2022 roku

Rada Powiatu Krotoszyńskiego
Czas publikacji: 89 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 02:19:03
Liczba odtworzeń: 320
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:071.Otwarcie sesji.
13:092.Ustalenie porządku obrad.
13:113.Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
13:334.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
13:415.Interpelacje i zapytania radnych.
13:446.Wnioski i oświadczenia radnych.
14:087.Sprawozdania Państwowych Gospodarstw Wodnych – Wody Polskie z działań podejmowanych przez Nadzory Wodne w 2021 roku.
14:158.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krotoszyńskiego za I półrocze 2022 roku, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2022-2025 oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie za I półrocze 2022 roku.
14:379.Podjęcie uchwał w sprawie:
14:22a)zmiany uchwały Nr LI/316/18 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad ustalania, rozliczania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Krotoszyński;
14:23b)zwiększenia funduszu założycielskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie;
14:25c)wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia nr 2/2021 z dnia 1 lutego 2022 roku w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy powiatowych dróg publicznych Miastu Sulmierzyce;
14:34d)zmiany uchwały nr XLII/260/21 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022 rok;
14:37e)zmiany uchwały nr XLII/259/21 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2022-2025.
15:1610.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
15:1911.Wolne głosy.
15:1912.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad