XVIII Sesja Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach w dniu 30 grudnia 2019

Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach
Czas publikacji: 60 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 03:20:24
Liczba odtworzeń: 129
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

12:141.Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej.
12:192. Informacje i komunikaty Przewodniczącej.
12:293. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami Rady Miejskiej.
12:334. Sprawy samorządowe.
12:415. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2019 rok.
12:466.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Jelcz-Laskowice na lata 2019-2026.
12:507.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019.
14:238. Odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jelcz –Laskowice na 2020 rok, oraz:
a)odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady,
b)odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów,
c)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o projekcie uchwały budżetowej,
d)dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, w tym nad wniesionymi propozycjami zmian w formie autopoprawki,
e)głosowania.
14:269.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2020 r.
15:0210. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Jelcz -Laskowice na lata 2020 - 2028.
15:0711. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
15:1112.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI.123.2019 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.
15:1413. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Jelcz-Laskowice w roku szkolnym 2019/2020.
15:1614. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na 2020 rok.
15:2215. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.
15:2416. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu sesji zwyczajnych Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach na 2020 rok.
15:2817. Komunikaty organów Gminy.
15:2818. Zakończenie obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej.
pokaż cały porządek obrad