XL Sesja Rady Miasta Ustroń 25-08-2022

Rada Miasta Ustroń
Czas publikacji: 26 sierpnia 2022
Długość nagrania: 00:54:53
Liczba odtworzeń: 659
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:011.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:022. Zgłoszenie i rozpatrzenie sprostowań lub uzupełnień do protokołu z obrad XXXIX sesji Rady Miasta.
14:033. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
14:044.Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego oraz ocena wykonanych w 2022 r. remontów w placówkach oświaty i kultury.
14:045. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
14:046. Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji, polegających na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ustroń.
14:057. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Ustroń.
14:078.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wraz z odpowiedzią na skargę
14:189. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022.
14:1810. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.
14:1911. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
14:2212. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej (ul. Akacjowa).
14:2313. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej (ul. Cisowa).
14:2514. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z parkingów położonych poza drogami publicznymi w Ustroniu.
14:2815. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej w drodze bezprzetargowej.
14:2816. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej (ul. Wczasowa).
14:3017. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym (Krzysztof W.).
14:3018. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym (Józef C.).
14:3219. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Ustroń uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat.
14:3420. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ustroń.
14:3621. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/481/2018 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli.
14:3722. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji, polegających na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ustroń.
14:4423. Sprawy bieżące Miasta.
14:5224. Sprawy bieżące Rady Miasta.
14:5325. Zakończenie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad