LVIII Sesja Rady Miejskiej w Ostródzie - wznowienie

Rada Miejska w Ostródzie
Czas publikacji: 105 dni 13 godzin temu
Długość nagrania: 03:16:09
Liczba odtworzeń: 322
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Powołanie Sekretarza obrad.
3.Proponowane zmiany do porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z LVI i LVII sesji Rady Miejskiej.
5.Sprawozdanie Burmistrza z prac pomiędzy sesjami.
6.Przedstawienie raportu o stanie Gminy Miejskiej Ostróda za 2021 r
7.Debata nad raportem.
8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Ostróda wotum zaufania.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Ostróda za 2021 rok.
10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Ostróda za 2021 rok.
11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2022-2030.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2022 rok.
13.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Ostróda do dokonywania zmian w uchwale budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.
14.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą Świetlica Środowiskowa „Stacyjkowo”.
15.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości cen urzędowych i opłat za usługi przewozu lokalnego transportu zbiorowego.
16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
17.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, psychologów i terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda
18.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Ostróda na rok szkolny 2022/2023.
19.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostródy.
20.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli: Drwęckiego i Mrongowiusza.
21.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostróda.
22.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 25/4, położonej w obrębie 4 m. Ostróda przy ul. Nadrzecznej.
23.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Ostródzie.
24.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy dla terenu położonego przy ul. Piastowskiej i ul. Grunwaldzkiej.
25.Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.
26.Wolne wnioski, informacje i zapytania radnych.
27.Zamknięcie LVIII sesji Rady Miejskiej.
pokaż cały porządek obrad