Sesja Rady w dniu poniedziałek, 30 grudnia 2019

Rada Powiatu Przemyskiego
Czas publikacji: 146 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 02:10:02
Liczba odtworzeń: 223
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:041.Otwarcie sesji.
10:052.Stwierdzenie prawomocności obrad.
10:063.Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu Przemyskiego.
10:124.Przyjęcie porządku obrad.
10:165.Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przemyskiego w okresie od ostatniej sesji oraz dyskusja.
11:216.Podjęcie uchwały budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2020 rok.
10:35a)przedstawienie projektu uchwały budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2020 rok,
10:35b)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
10:35c)odczytanie opinii Komisji właściwej w sprawach budżetu o projekcie uchwały budżetowej,
10:43d)przedstawienie autopoprawki Zarządu Powiatu Przemyskiego do projektu uchwały budżetowej,
11:15e)dyskusja,
11:16f)głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki Zarządu Powiatu Przemyskiego,
11:21g)podjęcie uchwały budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2020 rok.
11:367.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Przemyskiego.
11:21a)przedstawienie projektu uchwały,
11:29b)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały,
11:30c)odczytanie opinii Komisji właściwej o projekcie uchwały,
11:35d)przedstawienie autopoprawki Zarządu Powiatu Przemyskiego do projektu uchwały,
11:35e)dyskusja,
11:36f)głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki Zarządu Powiatu Przemyskiego,
11:36g)podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Przemyskiego.
11:418.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Wojewody Podkarpackiego niektórych zadań z zakresu administracji rządowej przez Powiat Przemyski.
11:449.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zaciągnięcia w 2019 roku zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2019 rok.
11:4810.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2019 rok.
11:5311.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Przemyskiemu i jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych.
12:1212.Wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.
12:1213.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad