Sesja Rady w dniu czwartek, 11 sierpnia 2022

Urząd Miasta i Gminy Kępno
Czas publikacji: 12 sierpnia 2022
Długość nagrania: 03:36:18
Liczba odtworzeń: 393
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:121.Otwarcie obrad.
13:132.Przyjęcie porządku obrad
13:143.Przyjęcie protokołu z obrad XLIX i L Sesji Rady Miejskiej w Kępnie
13:144.Informacja z prac Burmistrza i Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie
13:155.Interpelacje i zapytania radnych
13:156.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach
13:157.Odpowiedzi na zapytania radnych
8.Podjęcie uchwał w sprawach
13:21a)Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2022-2041
14:43b)Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok
14:47c)Uchwała w sprawie wniesienia w 2022 roku wkładu pieniężnego do Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Zachodni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu,
15:33d)Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno
15:47e)Uchwała w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kępno na lata 2022 – 2030”,
15:50f)Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kępno na rok szkolny 2022/2023
15:58g)Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
16:02h)Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
16:429.Wolne wnioski i informacje
16:4210.Zakończenie obrad
pokaż cały porządek obrad