XLV Sesja Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 9 sierpnia 2022

Rada Miejska Rydzyny
Czas publikacji: 291 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 01:38:40
Liczba odtworzeń: 648
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:141.Otwarcie obrad Sesji.
15:142.Przyjęcie porządku obrad.
15:153.Przyjęcie protokołu z XLIII i XLIV Sesji Rady Miejskiej.
15:174.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
15:345.Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z wykonaniem uchwał Rady.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
15:35a)zmiany Uchwały Nr IX/74/2019 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia planu sieci szkół podstawowych w Gminie Rydzyna – druk nr 344,
15:38b)określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rydzyna na rok szkolny 2022/2023 – druk nr 345,
15:41c)zmiany Uchwały Nr XXXII/234/2021 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 25 maja 2021r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego i nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze – druk nr 346,
15:48d)zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2022 rok – druk nr 347,
15:50e)zmiany uchwały Nr XXXVIII/287/2021 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2022-2038 ze zm. – druk nr 348,
15:52f)wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 75/3 o powierzchni 0,2191 ha, położonej w Rydzynie dla której Sąd Rejonowy w Lesznie prowadzi księgę wieczystą nr PO1L/00061083/0 - druk nr 349.
16:047.Przyjęcie interpelacji radnych.
16:058.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
16:379.Zapytania i wolne głosy.
16:3710.Zakończenie obrad Sesji.
pokaż cały porządek obrad