Sesja Rady w dniu piątek, 27 grudnia 2019

Rada Gminy Białe Błota
Czas publikacji: 101 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 06:01:52
Liczba odtworzeń: 912
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XX Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2.Wybór sekretarza obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XIX Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota
4.Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6.Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
1)Komisja Budżetu i Finansów;
2)Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
3)Komisja Rewizyjna;
4)Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu;
5)Komisja Skarg, Wniosków i Petycji;
7.Informacja Wójta Gminy z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
8.Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9.Podjęcie uchwał:
1)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019
2)w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019-2025
3)w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2020
a)przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
b)odczytanie opinii komisji Budżetu i Finansów;
c)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o projekcie uchwały budżetowej gminy i opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy.
d)dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
e)głosowanie nad uchwałą budżetową.
4)w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2020-2026
a)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota.
b)dyskusja nad projektem uchwały
c)głosowanie nad uchwałą.
5)w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
6)w sprawie przystąpienia Gminy Białe Błota do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
7)zmieniająca w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” na terenie Gminy Białe Błota.
8)w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Białe Błota na 2020 rok.
9)w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na rok 2020.
10)w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Białe Błota, w roku szkolnym 2019/2020.
11)w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych.
12)w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.
13)zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023.
14)w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.
15)w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej w zakresie wydatków ponoszonych na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Białe Błota za I półrocze 2018 r.
10.Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11.Interpelacje i zapytania radnych wraz z odpowiedziami.
12.Wolne wnioski i zapytania wraz z odpowiedziami.
13.Zakończenie obrad XX Sesji VIII Kadencji.
pokaż cały porządek obrad