XLV Sesja Rady w dniu czwartek, 29 lipca 2022

Rada Gminy Sędziejowice
Czas publikacji: 5 sierpnia 2022
Długość nagrania: 00:25:33
Liczba odtworzeń: 518
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3.Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad XLIV Sesji Rady Gminy.
4.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2022 r.;
2)wyboru Delegata do reprezentowania Gminy Sędziejowice w Łódzkim Stowarzyszeniu Samorządowym ,,PomagaMY'';
3)zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, dla których Gmina Sędziejowice jest organem prowadzącym.
5.Wolne wnioski i informacje.
6.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad