Gmina Wyszków - Sesja nr XLVIII z dnia 4 sierpnia 2022

Rada Miejska w Wyszkowie
Czas publikacji: 13 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 05:04:28
Liczba odtworzeń: 117
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:031.Otwarcie obrad.
10:142. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
10:143. Informacje Przewodniczącej Rady.
10:174. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
5. Podjęcie uchwał:
10:211) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wyszków;
10:252) w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, terapeutów pedagogicznych, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz innych nauczycieli;
10:303) w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyszkowie i nadania jej Statutu;
10:364) w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Wyszków;
10:385) w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowych na realizację zadań w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Wyszków”;
10:416) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Leszczydół-Nowiny;
10:437) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Lucynów;
8) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Wyszków;
11:099) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla wybranych terenów położonych w miejscowościach: Tulewo, Tulewo Górne, Rybno, Rybienko Nowe, Rybienko Stare, Leszczydół-Nowiny, Leszczydół-Pustki, Leszczydół Stary, Leszczydół Podwielątki, Łosinno;
11:1210)uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXI/244/20 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych;
11:1511)uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXVII/331/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wyniki sportowe;
11:2012) w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Wsparcie dla przedszkolaków w Gminie Wyszków!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna;
12:3713) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Wyszkowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Wyszkowie;
13:2414) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wyszkowa;
13:2815) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu;
13:5816)w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie;
14:0117) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029;
14:0618) w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2022 r.
15:066. Sprawy różne.
15:077. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad