LI Sesja Rady Miejskiej w Augustowie w dniu środa, 3 sierpnia 2022

Rada Miejska w Augustowie
Czas publikacji: 4 sierpnia 2022
Długość nagrania: 02:08:56
Liczba odtworzeń: 1265
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:131.Otwarcie obrad.
2.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
14:43a)wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na okres 20 lat,
14:46b)zmiany Uchwały Nr LIII/519/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli,
14:53c)określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Augustów,
14:55d)określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Augustów, w roku szkolnym 2022/2023,
14:56e)ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Augustów,
15:23f)przyjęcia Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miasto Augustów,
15:26g)udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Miasta Augustowa,
15:37h)Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa dla terenów położonych w rejonie części ulicy 3 Maja, zwanego „Dom Turka”,
16:11i)ochrony drzew wzdłuż ulicy Kościelnej,
16:113.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad