Sesja Rady w dniu wtorek, 5 lipca 2022

Rada Miejska w Bogatyni
Czas publikacji: 182 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 00:03:19
Liczba odtworzeń: 292
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji
2.Przedstawienie porządku obrad
3.Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Bogatynia za 2021 r.
1.Debata:
1)- wystąpienia mieszkańców
2)- indywidualne wystąpienia radnych
4.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia wotum zaufania /projekt nr 582.2022/.
5.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2021 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2021 r.
1.omówienie sprawozdań przez Skarbnika Gminy
2.przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2021 r.,
3.przedstawienie opinii komisji problemowych
4.przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia,
5.przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia,
6.dyskusja.
6.Podjęcie uchwał:
1.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2021 rok /projekt nr 583.2022/,
2.w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok /projekt nr 584.2022/.
7.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad