XXXIX Sesja Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w dniu 12 lipca 2022 r.

Rada Gminy Nowa Wieś Wielka
Czas publikacji: 28 lipca 2022
Długość nagrania: 00:46:00
Liczba odtworzeń: 510
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

11:101.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
11:112.Wybór sekretarza obrad.
11:133.Ustalenie porządku obrad.
11:174.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2022-2029.
11:245.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2022 r.
11:266.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka dla rodzinnych ogrodów działkowych.
11:297.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. obszaru gmin członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz w perspektywie finansowej 2021-2027.
11:338.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka.
11:359.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowa Wieś Wielka w roku szkolnym 2022/2023.
11:3810.Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część wschodnia i zachodnia.
11:4111.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Audytu krajobrazowego dla województwa kujawsko-pomorskiego, przyjętego uchwałą Nr 22/848/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2022 r.
11:4612.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania z Gminą Złotniki Kujawskie w celu realizacji zadania budowy drogi gminnej.
13.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad